Lov om grunnskolen og den vidergående opplæringen av 17. juli 1998 er en norsk lov som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge.

En ny opplæringslov er ute på høring. Flere forskere er skeptiske til effekten av hjemmelekser.

Forskning.no  om lekser

Fredrikstad kommune har vedtatt at alle skoler i kommunen skal bli leksebevisste