Vedtektene FAU Hurrød,

§1 FAU Hurrød

FAU Hurrød, er foreldrerådets arbeidsutvalg også omtalt som FAU styret. Alle foreldre og foresatte til elever ved Hurrød skole er automatisk medlem av foreldrerådet og er valgbare til tillitsverv i styret.

§ 2 Formål

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU):

• skal fremme fellesinteresser til foreldrene,

• være bindeleddet mellom foreldrene og skolen,

• legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene,

• og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet


§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 4 Kontingent

Det skal ikke kreves inn kontingent.


§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal holdes mot slutten av skoleåret. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene. Innkallingen skal inkludere saksliste. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Alle medlemmer i foreldrerådet har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, da uten stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

• Velge møteleder, referent og 2 vitner som skal signere referatet.

• Behandle årsmelding, som beskriver hva FAU har jobbet med det siste året.

• Behandle regnskap/økonomi og gjennomgang av FAUs materielle verdier

• Gjennomgang av vedtekter, med eventuelle vedtektsendringer, jf § 9

• Behandle innkomne forslag

• FAU styret tildeles fullmakt til å utarbeide handlingsplan med budsjett for påfølgende skoleår, i samråd med foreldrerådet og elevrådet, jf § 11

• Valg av styre, jf. § 10


§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 9 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§ 10 FAU styret

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreldrerådet ledes av et styre på 7 til 21 medlemmer og består av medlemmer som til sammen representerer alle klassetrinn. Representant(er) fra første trinn velges på første foreldremøte, i regi av rektor, og konstitueres som medlemmer av FAU-styret på påfølgende styremøte. Valg av resterende styremedlemmer gjøres på årsmøtet, jf. § 6. De som velges sitter i styret ett år. Styret skal ha følgende roller: Styreleder, Nestleder, og Kasserer. Styret kan videre ha ulike arbeidsoppgaver spesifikt knyttet til et styremedlem.Styret kan fatte vedtak når 5 av styrets medlemmer er til stede, eller når fem styremedlemmer avlegger stemme gjennom skriftlig fullmakt. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Styret kan videre fatte vedtak via digitale flater mellom styremøter etter behov.


§ 11 Styrets oppgaver

Styret skal:

• Iverksette årsmøtets bestemmelser.

• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de gjeldende instrukser og bestemmelser.

• Holde styremøter en gang i måned, gjennom skoleåret (august tom juni), så langt det er hensiktsmessig.

• Holde møte med elevrådet i forkant av planleggingsmøte jf. §11.5

• Arrangere åpent planleggingsmøte, for foreldrerådet, tidlig i høstsemesteret, hvor skisse for påfølgende skoleårs handlingsplan blir utarbeidet.

• Ferdigstille handlingsplanen for påløpende skoleår og videreformidle den til foreldrerådet.

• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

• Rekruttere foreldre til å bistå i forberedelse og vedlikehold av vinterparken jf. § 13

• Representere foreningen utad.


§ 12 Samarbeid mellom FAU og andre utvalg og organisasjoner

• FAU skal ha minst 2 møter med elevrådet i løpet av skoleåret.

• FAU skal delta med representanter på møter med Samarbeidsutvalget (SU)

• FAU skal delta med representanter på møter med SMU

• FAU skal ha en gyldig intensjonsavtale med Venneforeningen Hurrød, som skal være tilgjengelig på FAU sin hjemmeside.

• FAU skal ha dialog med Natteravnene, lokalt.


§ 13 Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.


§ 14 Oppløsning av FAU Hurrød

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal foreståavviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at formuen overføres Hurrød skole. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.