Referat SU-møte 23.03.22

Tilstede: Tonje Flateby (leder FAU), Kari Misje-Wold (nestleder FAU), Halvor Erikstad (tillitsvalgt Utdanningsforbundet), Hanne Magnussen (undervisningsinspektør), Bente Johansen (tillitsvalgt Fagforbundet), Amalie Olsen (leder elevrådet), Thomas Engdal (nestleder elevrådet), Trond Løvereide (politisk representant) og Magnus Andresen (rektor).  


 • Drøftinger rundt skolens eget ordensreglement
  • Viktig å ikke bare regulere stygt muntlig språk, men også stygt skriftlig språk. Stygt skriftlig språk henger sammen med den digitale arenaen (hvor elevene ofte opererer uten voksne tilstede). Det digitale er mer åpenlyst i åpne klassegrupper. 
  • Viktig at ordensreglementet også forholder seg til elevenes digitale verden. 
  • Mobiltelefon skal være avslått, og ligge i sekken. Handler om forstyrrelser (av seg selv og andre), unngå at de tar bilder av hverandre, filmer hverandre osv. 
   • Muligens bør det være andre regler for skole og SFO? Kommunikasjon mellom SFO og hjemmet bør være godt regulert/organisert.  
  • Utfordring med smartklokker som kan slås av. Vanskelig å ha full oversikt over dette som lærer. Mye blir tillitsbasert. 
  • Kan fort bli veldig mange regler … Viktig med regler som kan håndheves. 
  • Noen generelle regler, og noen mer konkrete regler (om de viktigste områdene). 
  • Positive formuleringer (hva vi ønsker av elevene). 
  • Vedrørende sanksjoner – Enten fjerne punktet, eller konkretisere det …


 • Drøftinger rundt skolevurdering
  • Hurrød skole scorer særlig godt på nasjonale prøver i engelsk. Barn på Hurrød skole snakker mer engelsk i leken? Lærerne er mer opptatt av engelskundervisning (enn hva man er på andre skoler)?
  • Fordel med én felles leseplan for hele skolen? Leseopplæring mer i system? 
  • Store forskjeller mellom trinn når det gjelder både resultater for nasjonale prøver og elevundersøkelsen. 
  • Mobbing – Har vært en krevende periode med Korona. Viktig at vi nå jobber godt med elevenes sosiale kompetanse og skolemiljøet generelt. 
  • «Snitching» som tema blant elevene. 


 • Foreldrekompasset
  • Dette vil nå bli et tema på flere av foreldremøtene til høsten. 
  • En rutine slik at det skal være foreldrekompass hvert eneste år framover (på noen trinn, og med valgte temaer).
  • FAU arrangere foreldrekafé fra høsten av.Referat: Magnus Andresen